مهدویت و آخرالزمان
مهدویت و آخرالزمان
نويسندگان

محبان مهدی (عج ) امام صادق(ع) طی روایتی به جزئیات علائم و مفاسدی که در آستانه انقلاب مهدی فراگیر جامعه بشری می گردد اشاره نموده اند که گویی این پیشگویی ها مربوط به همین قرن حاضر است:

http://www.faraghlit.com/wp-content/uploads/2013/03/mahdi-masih.jpg

1. آنگاه که دیدی حق مرده و اهل حق از میان رفتند.

2.و دیدی که           ستم همه جا را گرفته است.

3.و دیدی که           قرآن فرسوده شده و بدعتهایی از روی هوا و هوس در مفاهیم آن آمده است.

4.و دیدی که           دین بی محتوا شده، همانند ظرفی که آن را واژگون نمایند.

5.و دیدی که           اهل باطل بر اهل حق بزرگی جویند.

6.و دیدی که          شر آشکار است و از آن نهی نهی شود و هر که کار زشت انجام دهد معذورش دارند.

7.و دیدی که           فسق اشکار گردیده و مردان به مردان و زنان به زنان اکنفا کتتد.

8.و دیدی که           شخص مؤمن سکوت اختیار کند و سخنش را نپذیرند.

9.و دیدی که           شخص فاسق دروغ گوید و کسی دروغ و افترایش را بر او باز نگرداند.

10.و دیدی که            بچه کوچک مرد بزرگ را خوار شمارد.

11.و دیدی که            پیوند خویشاوندی بریده شد.

12.و دیدی که            هرکه را بکار بد بستایند خوشحال گردد و سخن گوینده را به خودش باز نگرداند.

13.و دیدی که            پسر بچه همان کند که زنان کنند.

14.و دیدی که            زنان با زنان تزویج کنند.

15.و دیدی که            مداحی و چاپلوسی فراوان شده.

16.و دیدی که            مرد مال خود را در غیر راه  خدا خرج کند و کسی از او جلوگیری نکند.

17.و دیدی که            چون شخص مؤمنی را ببینند، از کوشش و تلاش او به خدا پناه برند.

18.و دیدی که            همسایه، همسایه خود را اذیت کند و مانعی برای او در این کار نباشد.

19.و دیدی که            کافر خوشحال است از آنچه در مؤمن می بیند و شاد است از اینکه در روی زمین فساد و تباهی بیند.

20.و دیدی که            آشکارا شراب بنوشند و برای نوشیدنش گرد هم آیند.

21.و دیدی که            امر به معروف کننده خوار است.

22.و دیدی که            فاسق در آنچه خدا دوست ندارد نیرومند و ستوده است.

23.و دیدی که            اهل قرآن و هر آنکه آن را دوست دارد خوار استو

24.و دیدی که            راه خیر بسته شده و راه شر مورد توجه قرار گرفته است.

25.و دیدی که            خانه کعبه تعطیل شده و دستور به ترک آن دهند.

26.و دیدی که            مرد به زبان گوید آن چه را عمل نکند.

27.و دیدی که            مردان خود را برای استفاده مردان فربه کنند، و زنان برای زنان.

28.و دیدی که            زندگی مرد از پس او اداره می شود و زندگی زن از فرج او.

29.و دیدی که            زنان مانند مردان برای خود انجمنها ترتیب دهند.

30.و دیدی که            در میان فرزندان عباس کارهای زنانگی آشکار شد... و دیدی که پولدار عزیزتر از مؤمن باشد و ربا آشکار شود و بر آن سرزنش نشود.

31.و دیدی که            زن برای نکاح مردان با شوهر خود همکاری کند.

32.و دیدی که            بیشتر مردم و بهترین خانه ها آن ها باشند که به زنان در هرزگی کمک کنند.

33.و دیدی که            مؤمن به خاطر ایمانش غمناک و خوار گردد.

34.و دیدی که            بدعت و زنا آشکار گردد.

35.و دیدی که            مردم به شهادت ناحق اعتماد کنند.

36.و دیدی که            حلال تحریم شود و حرام مجاز.

37.و دیدی که            دستورات دینی طبق تمایلات اشخاص تفسیر گردد.

38.و دیدی که            مردم چنان در ارتکاب گناه جری شده اند که منتظر رسیدن شب نیستند.

39.و دیدی که            مؤمن نتواند کار بد را نکوهش کند جز با قلب.

40.و دیدی که            مال کلان در راه غضب الهی خرج شود.

41.و دیدی که            زمامداران به کافران نزدیک شوند و از نیکان دوری گزینند.

42.و دیدی که            والیان در داوری رشوه گیرند.

43.و دیدی که            پستهای حساس دولتی به مزایده گذارده شود.

44.و دیدی که            مردم با محارم خود نزدیکی کنند.

45.و دیدی که            به حرف تهمت و سوء ظن مردم را بکشند.

46.و دیدی که            مرد به خاطر آمیزش با زنان مورد سرزنش قرار گیرد.(همجنس بازی رواج می یابد)

47.و دیدی که            مرد از کسب زنش از هرزگی نان می خورد و آن را می داند و به آن تن در میدهد.

48.و دیدی که            زن بر مرد خود مسلط می شود و کاری را که مرد نمی خواهد انجام می دهد و به شوهر خود خرجی می دهد.

49.و دیدی که            مرد، زن و کنیزش را کرایه می دهد و به خوراک و پوشیدنی پستی تن در می دهد.

50.و دیدی که            سوگند های بناحق بنام خدا بسیار گردد.

51.و دیدی که            قمار آشکار گردد.

52.و دیدی که            شراب را بدون مانع علنا بفروشند.

53.و دیدی که            زنان مسلمان خود را در اختیار کافران می گذارند.

54.و دیدی که            لهو لعب آشکار گشت و کسی که از کنار آن عبور می کند از آن جلو گیری نکند.

55.و دیدی که            مردم شریف را خوار کند کسی که مردم از تسلطش ترس دارند.

56.و دیدی که            نزدیکترین مردم به فرمانروایان کسی است که به دشنام گویی ما خانواده ستایش شود.

57.و دیدی که            هر کس ما را دوست دارد دروغگویش دانند و شهادت او را نپذیرند.

58.و دیدی که            برسر گفتن حرف زور و ناحق مردم با یکدیگر رقابت کنند.

59.و دیدی که            شنیدن قرآن کریم بر مردم سنگین و گران آید و در عوض شنیدن سخنان با طل برای مردم آسان است.

60.و دیدی که            همسایه همسایه را گرامی می دارد از ترس زبانش.

61.و دیدی که            حدود خدا تعطیل شده و در آن طبق دلخواه خود عمل کنند.

62.و دیدی که            مساجد طلا کاری شده.

63.و دیدی که            راستگو ترین مردم پیش آنان ، مفتریان دروغگو می باشند.

64.و دیدی که            شر و سخن چینی آشکار گردد.

65.و دیدی که            ستمکاری شیوع یافته.

66.و دیدی که            غیبت را سخن نمکین می شمارند و مردم همدیگر را بدان مژده دهند.

67.و دیدی که            برای غیر خدا به حج و جهاد روند.

68.و دیدی که            سلطان به خاطر کافر مؤمن را خوار گرداند.

69.و دیدی که            خرابی و ویرانی بیش از عمران و آبادی است.

70.و دیدی که            زندگی مرد از کم فروشی اداره می شود.

71.و دیدی که            خونریزی را آسان می شمارند.

72.و دیدی که            مرد برای غرض دنیایی، ریاست می طلبد و خود را به بد زبانی مشهور می سازد تا از او بترسند و کارها به او واگذارند.

73.و دیدی که            نماز را سبک شمارند.

74.و دیدی که            مرد مال بسیار دارد ولی از وقتی که آن را پیدا کرده، زکات  آن رن نپرداخته است.

75.و دیدی که            قبر مردها را بشکافند و آنها را بیازارند و کفنهایشان را بفروشند.

76.و دیدی که            آشوب بسیار است.

77.و دیدی که            مرد روز خود را به نشئه بسر برد و شب را به مستی صبح کند و به وضعی که مردم درآنند اهمیت ندهد.

78.و دیدی که            با حیوانات عمل زشت انجام می دهند.

79.و دیدی که            حیوانات همدیگر را بدرند.

80.و دیدی که            مرد به مصلی رود ولی چون برمی گردد جامه به تن ندارد.

81.و دیدی که            دل مرد سخت و چشمانشان خشک و یاد خدا بر آنان سنگین آید.

82.و دیدی که            کسبهای حرام شیوع یافته و بر سر آن رقابت کنند.

83.و دیدی که            نماز خوان برای ریا و خود نمایی نماز می خواند.

84.و دیدی که            فقیه برای غیر دین فقه می آموزد و دنیا و ریاست طلب می کند.

85.و دیدی که            مردم دور کسی را گرفته اند که قدرت دارد.

86.و دیدی که            هر کسی روزی حلال می جوید مورد سرزنش قرار می گیرد و جوینده حرام مورد ستایش و تعظیم.

87.و دیدی که            در مکه و مدینه کارهایی می کنند که خداوند دوست ندارد و کسی هم نیست که مانع شود و هیچ کس آنها را از این اعمال زشت باز نمی دارد.

88.و دیدی که            آلت لهو و لعب در مکه و مدینه آشکار می گردد.

89.و دیدی که            اگر کسی سخن حق می گوید و امر به معروف و نهی از منکر می کند دیگران او را نصیحت کنند و بگویند: این کاربر تو لازم نیست.

90.و دیدی که            مردم به همدیگر نگاه می کنند و به مردم بدکار اقتدا نمایند.

91.و دیدی که            راه خیر به کلی خالی است و کسی از آن راه نمی رود.

92.و دیدی که            مرده را به مسخره می گیرند و کسی برای مرگ او غمگین نشود.

93.و دیدی که            هر سال بدعت و شرارت بیشتر می شود.

94.و دیدی که            مردم و انجمنها پیروی مگر از توانگران.

95.و دیدی که            به فقیر چیزی بدهند درحالیکه به او بخندند و برای غیر خدا به او ترحم نمایند.

96.و دیدی که            نشانه های آسمانی پدید آید ولی کسی از آن هراس نکند.

97.و دیدی که            مردم در حضور جمع همانند بهائم مرتکب عمل جنسی شوند و هیچ کس از ترس، کار زشت را انکار نکند.

98.و دیدی که            مردم در غیر اطاعت خدا زیاده خرج کنند ولی در مورد اطاعت خدا از کم هم دریغ کنند.

99.و دیدی که            بی احترامی به پدر و مادر آشکار گردد و مقام آنها را سبک شمارند و حال آنها در پیش فرزند از همه بدتر باشد.

100.و دیدی که          زنها بر حکومت غالب گشته و پستهای حساس را قبضه کنند و کاری پیش نرود جز آنچه طبق دلخواه آنان باشد.

101.و دیدی که          پسر به پدر خود افترا زند و به پدر و مادر خود نفرین کند و از مرگشان خوشحال گردد.

102.و دیدی که         اگر روزی بر مردی بگذرد و در آن روز گناهی بزرگ مرتکب نشده باشد مانند هرزگی  یا کم فروشی و یا انجام کار حرام یا میخوارگی ، آن روز گرفته و غمگین است و خیال می کند که روزش به هدر رفته و عمرش در آن روز بیخود تلف شده است.

103.و دیدی که        سلطان مداد غذایی را احتکار می کند.

104.و دیدی که       حق خویشاوندان پیامبر (خمس) بنا حق تقسیم شود و بدان قمار بازی کنند و میخوارگی نمایند.

105.و دیدی که       با شراب مداوا کنند و برای بیمار نسخه نمایند و بدان بهبودی جویند.

106.و دیدی که       مردم در مورد ترک امر به معروف و نهی از منکر بی عقیدگی بدان یکسان شوند.

107.و دیدی که       منافقان و اهل نفاق سر و صدایی دارند و اهل حق بی سر و صدا و خاموشند.

108. و دیدی که      برای اذان گفتن و نماز خواندن مزد بگیرند.

109.و دیدی که       مسجدها پر است از کسانیکه ترس از خدا ندارند و برای غیبت و خوردن گوشت اهل حق به مسجد آیند و در مساجد از شراب مست کننده توصیف کنند.

110.و دیدی که      شخص مست از خرد تهی گشته و بر مردم پیش نمازی کند و به مستی او ایراد نگیرند و چون مست گردد گرامیش دارند.

111. و دیدی که     هر که مال یتیمان بخورد به شایستگی او را بستایند.

112.و دیدی که       قضات به خلاف دستور خدا داوری کنند.

113.و دیدی که        زمامداران از روی طمع خیانتکاران را امین خود سازند.

114.و دیدی که         میراث حق را فرمانروایان بدست افراد بدکار و بی باک نسبت به خدا داده اند، از آنها حق حساب بگیرند و جلوی آنها را رها سازند تا هرچه خواهند انجام دهند.

115.و دیدی که        بر فراز منبر ها مردم را به پرهیزکاری دستور دهند ولی خود گوینده به دستورش عمل نکند.

116.و دیدی که        وقت نماز را سبک شمارند.

117.و دیدی که        صدقه به وساطت دیگران به اهل آن دهند و بخاطر رضای خدا ندهند، بلکه روی درخواست مردم و اصرار آنها بپردازند.

118.و دیدی که        تمام هم و غم  مردم شکم و عورتشان است و باکی ندارند که چه بخورند و با چه آمیزش کنند.

119.و دیدی که        دنیا به آنها روی آورده است.

120.و دیدی که         نشانه های حق مندرس گشته است.
در چنین موقعی مواظب خود باش و نجات خود را از خداوند بخواه.

منابع:
-روضه کافی ،”مرحوم کلینی"،حدیث 7

-بحار الانوار،"علامه مجلسی"،ج 52 ، صص 254-260.


به ازای هر کپی یک صلوات
[ ۱۳٩۳/٦/۱٥ ] [ ٩:٠۱ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق حلوانی ]

مام علی پسر ابو طالب(علیهما السّلام)، در بیان نشانه های ظهور امام مهدی(علیه السّلام)، فرمود:

... در سرزمین بابل ناخوشیها فرود می آیند...(19).

امیر مؤمنان علی(علیه السّلام)، در بیان نشانه های قیام قائم(علیه السّلام)، فرمود:

... در بابل گرفتاری سختی روی می دهد؛ پس در آنجا آفریدگانِ

بسیاری نابود می شوند، و فرو برده شدنِ بسیاری خواهد بود...(20).

جُوَیْرِیَه عَبْدِی پسر مُسْهِر(21) نقل کرده است که امیر مؤمنان علی پسر ابو طالب(علیه السّلام) فرمود:

 با سرورم  علی(علیه السّلام) در نهروان بودیم و هنگامی که از کارزار

آسوده شدیم، ما [و](22) او در سرزمین بابل فرود آمدیم، در حالی که

نزدیک بود خورشید پنهان شود و وی نماز نگزارده بود. گفتم: ای سرورم،

چرا نماز نمی گزاری؟ فرمود: ای جویریه، این، سرزمینی می باشد که

دو بار گرفتار شده است، و چشم به راه سومین می باشد. پس، هنگامی

که گذشتیم، خورشید پنهان شد. دیدم سرورم بی گمان، میان دو لبش

با عربی یا سُرْیانی سخنی گفت و خورشید بازگشت. فرمود: ای جویریه،

اذان بگو. پس، اذان گفتم و نماز گزاردیم. هنگامی که نماز را به پایان بردیم،

ستارگان تودرتو (انبوه) شدند. گفتم: ای سرورم، بی گمان، دو بار را

یادآور شدی، پس، سومین بار کی خواهد بود؟ فرمود: ای جویریه، هر گاه

 در سرزمین بابل پُل ساخته شود و ستارۀ [دنباله دار](23) از مشرق

بدرخشد، در آن هنگام، بر روی پُلِ آنجا لشکرهایی کشته می شوند(24).

شایستۀ یادآوری است، بی گمان، بازگرداندن خورشید از رویدادهای بیرون از توان بشر و شگفت انگیزی بود که با فرمان خدای متعالی، برای برخی پیامبران و سفارش شدگان آنان(صلوات الله علیهم)، به ویژه امام علی(علیه السّلام)، روی داده است.

ابو جارود گفته است که شنیدم جویریه می گفت:

علی(علیه السّلام) ما را از کَرْبَلاء سوی فرات برد وچون به بابل رسیدیم، به

من فرمود: ای جویریه، این جایگاه چه نامیده می شود؟ گفتم: ای امیر مؤمنان،

اینجا بابل است. فرمود: آگاه باش، بی گمان، برای هیچ پیامبر و سفارش شدۀ

 پیامبری روا نیست در سرزمینی که دو بار گرفتار شده است، نماز گزارد. گفت:

 گفتم: ای امیر مؤمنان، اکنون عصر و بی گمان، نماز واجب شده است! فرمود:

تو را آگاه کردم که بی گمان، برای پیامبر و سفارش شدۀ پیامبریروا نیست در

سرزمینی که دو بار گرفتار شده است و چشم به راه سومین می باشد، نماز

بخواند. هر گاه ستارۀ درخشندۀ دنباله[دار](25) بدرخشد و پلِ بابل ساخته

 شود، بر سر آن سد هزار نفر کشته می شوند(26)، [به گونه ای که](27)

 اسبان تا پایانۀ سُمهایشان [در خون](28) فرو می روند(29).(30)

با توجّه به آنکه شهر حلّه، مرکز استان بابل، به شهر باستانی بابل نزدیک است، و میان بغداد، پایتخت، و نجف و کربلاء -دو شهر مقدّس- جای دارد، و شاخه ای از فرات از این شهر می گذرد، راهها و پلهای حلّه دارای جایگاهی راهبردی می باشند. بنا بر این، مراد امام علی(علیه السّلام) از پلِ بابل یکی از پلهای نوساز جای گرفته در این شهر است.

شایان یادآوری است، بی گمان، پس از درخشش ستاره ای دنباله دار از مشرق در ماه رمضان سال ظهور امام مهدی(علیه السّلام)، نیروهای خزر و ترکی که با فرماندهی شروسی بر ایران یورش برده اند، سوی عراق می روند و بصره، واسِط و بغداد را می گیرند، و سپس در ماه شوّال همان سال، سوی کوفه می روند تا بر آنجا یورش برند. پس، در این هنگام، بر یکی از پلهای حلّۀ، میان این نیروهای خزر و ترک یورشگر و نیروهای کوفی پاسداری کنندۀ پیرو شیصبانی و دیگران درگیری بزرگی روی می دهد، و شمار بسیاری از دو گروه کشته می شوند، بی آنکه یکی بر دیگری پیروز شود، و در جوشش این درگیریهای سخت، سپاهیان سفیانی از دمشق می رسند و با آن دو گروه می جنگند و بر ایشان چیره می شوند و نابودشان می کنند

 

[ ۱۳٩۳/٦/۱٥ ] [ ۸:٥٠ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق حلوانی ]

تقصیر من است غیبت طولانی شما


بغض گلو گرفته پنهانی شما

بر شوره زار معصیتم گریه میکنی

جانم فدای دیدهء بارانی شما

پرونده ام برای شما دردسر شده

وضع بدم دلیل پریشانی شما

آیا حقیقت است که اصلا" شبیه نیست

اعمال ما به رسم مسلمانی شما؟

یا فارس الحجاز برایم دعا کنید

درمانده است نوکر ایرانی شما ....‏

 

[ ۱۳٩۳/٦/۱٠ ] [ ۸:٥٥ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق حلوانی ]

همزمان با سالروز ضربت‌ خوردن امیرالمؤمنین(ع) بخشی از دیوار مسجد کوفه ترک برداشت؛ برخی مردم محلی از این اتفاق به عنوان معجزه یاد می‌‌کنند و آن را یادآور ندای جبرئیل امین می‌دانند که فرمود: تهدّمت والله ارکان الهدی؛ سوگند به خدا ارکان هدایت درهم ‌شکست.

الب اینکه برخی سایت‌های عربی از این اتفاق به عنوان یکی از نشانه‌های غیرقطعی ظهور نام می‌برند، چرا که در حدیثی از شیخ مفید آمده است که امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: «إذا هدم حائط مسجد الکوفة ممَّا یلی دار عبد الله بن مسعود فعند ذلک زال ملک القوم وعند زواله خروج القائم علیه السلام»؛ چون دیوار مسجد کوفه در قسمت خانه عبدالله بن مسعود ویران شود، در آن هنگام حکومت قوم به فرجام می‌رسد و قائم علیه السلام ظهور می‌نماید.

ناگفته نماند این روایت جزو نشانه‌های دور از زمان ظهور است و طی آن زوال حکومت بنی عباس مژده داده شد.

............

ترک برداشتن دیوار مسجد کوفه آن هم در صبح 19 رمضان همزمان با سالروز ضربت خوردن امیرالمومنین(ع) بسیار عجیب و قابل تامل و مهم است. از سویی سندی بر حقانیت شیعه و از سویی دیگر تحقق یکی از نشانه های بسیار نزدیک به ظهور را متجلی می سازد.

البته در انتهای منبع خبر چنین آمده است :

ناگفته نماند این روایت جزو نشانه‌های دور از زمان ظهور است و طی آن زوال حکومت بنی عباس مژده داده شد.

که باید گفت اینگونه نیست ، مراد از بنی عباس ، خاندان بنی عباس معاصر اهل بیت(ع) نیست ، بلکه خاندانی است که در عصر ظهور در حجاز حکومت می کند که به اعتقاد محققینی چون علامه کورانی همان آل سعود می باشند.

قابل توجه است که ویرانی دیوار مسجد کوفه همزمان یا اندکی پیش از نابودی بنی عباس می باشد که در فاصله بسیار نزدیک به ظهور رخ می دهد و می توان گفت نابودی خاندان بنی العباس که بعد از نشانه فوق می کند ، همزمان با وقایع ظهور می باشد.

[ ۱۳٩۳/٦/٩ ] [ ٥:٤٦ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق حلوانی ]

"منابعی آگاه در عراق به بی بی سی فارسی گفته اند که ایران به صورت غیرمستقیم با آمریکا هم تماس برقرار کرده است."

 

بی بی سی اضافه می کند که ایران " به این منظور، سرتیپ قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را به بغداد نزد نوری مالکی، نخست وزیر عراق فرستاده است. به گفته این منابع، آقای مالکی هم مشاور امنیت ملی اش، فالح فیاض را حامل پیام ایران به آمریکا کرده است."

  سایت بی بی سی مدعی می شود: « اما محتوای این پیام هم در حد همین هشدارهای کلی بوده که مقامهای ایرانی نسبت به پیامدهای دخالت نظامی در سوریه داده اند و تهدیدی در بر نداشته است.»

  این در حالی است که طی روز گذشته پیامکی منتسب به سردار سلیمانی منتشر شد که در آن آمده بود: « هر چتربازی که قرار است از هواپیما هلی برن شود، هر تفنگداری که قرار است از ناو ها پیاده شود، هر کماندویی که قرار است با نفربر پیاده شود، یادش باشد که قبلا تابوتش را سفارش داده باشد. شامات (سوریه) خط قرمز انقلاب اسلامی است. همانجایی که می تواند معراج ما و گورستان شما باشد».

  در همین زمینه پایگاه خبری "النشره" (elnashra) نیز گزارش داد ه که سردار "قاسم سلیمانی" فرمانده سپاه قدس ایران در خصوص حمله احتمالی غرب به سوریه اظهار داشت: هر سرباز آمریکایی که روی خاک سوریه پا می گذارد باید تابوت خود را نیز با خودش حمل کند.

  بنابراین گزارش سردار سلیمانی گفت: سوریه برای ما خط قرمز است، سرزمین شام معراج ما به سوی آسمان است و یقینا گورستان آمریکایی ها خواهد شد.

  وی افزود: هر سرباز آمریکایی که از هواپیما پایین می آید یا از ناو خود بر خاک سوریه پا می گذارد، باید تابوتش را با خودش حمل کند.

  گفتنی است فرمانده سپاه "سردار جعفری" نیز تاکیر کرده بود هرگونه جنگی که آمریکا در منطقه آغاز کند نابودی اسرائیل را در پی خواهد داشت.

[ ۱۳٩۳/٦/۸ ] [ ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق حلوانی ]


 به گزارش «شیعه نیوز»، سایت الخبر پرس در مطلبی به نقل از خبرگزاری رویترز به ارتباط تحولات سوریه از منظر حادثه ظهور و آخر الزمان پرداخت. در این خبر، آمده است:

جنگ سوریه تا کنون باعث کشته و زخمی شدن صدها نفر و بالا گرفتن آشوب و تنش در خاورمیانه شده است. ایران علیه مخالفان مذهب شیعی در دمشق به پا خاسته و منطقه برای آخر الزمان آماده می شود.

 اگرچه جنگ سوریه باعث نگرانی های جهانی شده اما سر و صدای بیشتری میان دو طرف درگیر شیعه و غیر شیعه در سوریه به پا کرده است. از زمان آغاز اولین درگیری ها در جنوب سوریه و درعا  گمانه زنی ها از فرورفتن خاورمیانه در حمام خون بر اساس احادیث منتسب به پیامبر(صلی الله علیه و آله) بیشتر شد.

ابو عمر یکی از مخالفان که علیه نظام سوریه در حلب می جنگد به رویترز می گوید: اگر گمان می کنید که تمام این افراد از مناطق مختلف جهان برای جنگ علیه بشار آمده اند اشتباه می کنید همه ما اینجا هستیم زیرا این همان جنگی است که رسول الله (صلی الله علیه و آله) خبر آن را داده است.

از سوی دیگر درگیری های سوریه، رزمندگان شیعه بسیاری از لبنان، عراق، و ایران را به سوی خود کشانده است کسانی که اعتقاد دارند اینها مقدمه ظهور امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه) می باشد امامی که از نسل نبی  (صلی الله علیه و آله) است و سالها پیش از چشم ها غائب شده و با ظهور خود عدل و داد را در آخر الزمان برپا خواهد کرد... هر دو طرف درگیر به حوادثی اشاره می کنند و تطابق پیش بینی ها با آن را مطرح می نمایند.

شیعیان اعتقاد دارند امام مهدی  (عجل الله تعالی فرجه) از مکه ظهور می کند و به سوی یمن و سپس عراق می رود ایرانی ها نیز به وی ملحق می شوند و در قالب لشکری عظیم به  شام حمله می کنند تا حاکم آن که سفیانی نام دارد و فقط چند ماه از حکومتش می گذرد را به قتل برسانند .

سامی که یکی دیگر از مخالفان غیر شیعه نظام سوریه است نیز می گوید پس از بحران سوریه کوچکترین شکی وجود ندارد که این معرکه همان جنگی است که رسول الله (صلی الله علیه و آله) خبر آن را داده  و برای جهاد در راه آن جهت برقراری دولت اسلامی تشویق کرده بود، سامی در سخنان خود می فزاید: مجاهدانی از روسیه، آمریکا، فیلیپین، آلمان، بلژیک، هند، یمن و .... اینجا هستند زیرا این معرکه همان وعده رسول الله (صلی الله علیه و آله) است. هر دو طرف اعتقاد دارند هدف، برپایی دولت اسلامی است اما روحانیون شیعه و سنی کمتر به اظهارات علنی در مورد این وقایع و آخر الزمان می پردازند و جانب محافظه کاری در تفسیر وقایع را نگه می دارند.

 در این گزارش سپس چند حدیث منتسب به رسول الله (صلی الله علیه و اله) مطرح شده و در ادامه آمده است:جنگ داخلی سوریه در راستای انقلاب های عربی در سال 2011 آغاز شد از آنجایی که بشار اسد پیرو مذهب علوی منتسب به شیعه بود و بیشتر مخالفان وی از اهل تسنن بودند چیزی طول نکشید که این نا آرامی ها رنگ و بوی فرقه ای و طایفه ای به خود گرفت. مصعب که از جمله کسانی است که در صفوف افراط گرایان سنی النصره می جنگد عنوان می کند: احادیثی وجود دارد که مجاهدان را به سوریه می کشاند و ما به خاطر آنها اینجا هستیم، هر روزی که می گذرد بیشتر می فهمیم این حوادث همانهایی است که خبر آن را داده اند.
 
در طرف مقابل ، مرتضی که یک جوان 26 ساله لبنانی است می گوید: به خاطر امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) به سوریه آمده است. وی می افزاید: حتی اگر الان شهید شوم باز در زمان ظهور زنده خواهم شد و به عنوان یکی از سربازان امام خواهم بود، وی که زن و تنها فرزندش را در لبنان گذاشته و به سوریه آمده است اعتقاد دارد مسئله ای با ارزش تر از امام وجود ندارد حتی اگر بحث خانواده مطرح باشد، این وظیفه اوست.

عباس؛ دیگر رزمنده شیعه که از عراق است و 23 سال دارد به رویترز می گوید: اعتقاد دارد که زمان ظهور نزدیک شده و این اولین علامت های آن است و دیگر نشانه ها پشت آن خواهد آمد. وی می افزاید: من منتظر این روز بوده ام و الحمدلله خداوند مرا به عنوان یکی از سربازان خدمت کننده به امام پذیرفته است.

ابو حسن لبنانی؛ یکی دیگر از شیعیان که 65 ساله است در این مورد می گوید: همیشه فکر می کردم که ظهور پیش بینی های آخر الزمان قرنها به طول خواهد انجامید اما زمان به سرعت می گذرد و هرگز به فکرم خطور نمی کرد که هم عصر ظهور  پیش بینی های امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه) شوم اما اکنون یقین پیدا کردم که ظهور نزدیک است.

[ ۱۳٩۳/٦/۸ ] [ ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ ] [ محمد صادق حلوانی ]

(بسم الله الرحمن الرحیم)

مرکز امور عمومی اورشلیم در یادداشتی پس از آنکه همه اخبار نظامی و تسلیحاتی چند روز اخیر جمهوری اسلامی را مرور کرده، این‌گونه نتیجه‌گیری می‌کند که اقدامات گذشته و حال جمهوری اسلامی ایران و بیانات مقامات ایرانی به این معناست که ایران می‌خواهد وارد یک دروان پسا عملیات لبه حفاظتی شده و در آن بماند و به نایبان خود اثبات می‌کند که همچنان رهبری و پشتیبانی تسلیحاتی آنان برای منازعه علیه رژیم صهیونیستی را به عهده دارد و این خود به معنای یک تهدید آشکار برای رژیم صهیونیستی است.

مرکز امور عمومی اورشلیم در یادداشتی نوشته است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته است که یک پهپاد جاسوسی اسرائیلی را نزدیک آسمان نطنز منهدم کرده است. رسانه های سپاه نیز تصاویر لاشه این پهپاد را به شکل وسیعی منتشر کردند.

این اندیشکده صهیونیستی آورده است: سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، ادعا کرده است که بخشهایی از این پهپاد رژیم صهیونیستی (اسرائیل) سالم مانده و در دست تحلیل است و این پهپاد از مقصد یکی از کشورهای منطقه به پرواز درآمده است. حسین دهقان وزیر دفاع ایران نیز گفته است که ایران ترسی از تلافی قدرتمندانه نسبت به هیچ تجاوزی ندارد و پاسخی سخت و خردکننده به هر اقدام تجاوزکارانه توسط هر نیروی خارجی علیه حاکمیتش در هر زمان و مکان خواهد داد.

تهدید ایران نسبت به تسلیح کرانه باختری باید جدی گرفته شود

مرکز امور عمومی رژیم صهیونیستی در ادامه گفته است: این نخستین باری نیست که ایران نسبت به تسلیح کرانه باختری تهدید میکند. آیتالله خامنهای رهبر معظم ایران، در ماه گذشته اظهار کرد که حوادث غزه ایران را به این باور رسانده است که کرانه باختری باید مانند غزه مسلح شود و اقدامات در این زمینه باید انجام گیرد.

این اندیشکده صهیونیستی نوشته است: علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز ضمن تقدیر از نیروهای نظامی‌ای که این پهپاد را ساقط کردند گفته است که یک مانور نظامی زمینی و یک مانور نظامی هوایی در نزدیکی سایت‌های اتمی صورت گرفته بود و تجربیات آن برای حفاظت از امنیت سایت‌های اتمی ارزشمند بود. رضا طلایی نیک معاون حقوقی وزیر دفاع ایران گفته است که ایران حق تعقیب قانونی این اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را دارد. و سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز افزوده است که این اقدام خصمانه علیه حاکمیت و تمامیت عرضی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

تهدید ایران نسبت به تسلیح کرانه باختری باید جدی گرفته شود
مرکز امور عمومی اورشلیم از این تصویر به عنوان سندی برای یادداشتش استفاده کرده و آن را هرچند که یک تصویر توئیتری است، اما برآمده از فیس بوک دفتر مقام معظم رهبری دانسته.

این اندیشکده آورده است: پیش از این‌ها نیز حسن روحانی، از دو موشک کروز (قدیر: نسل جدید موشک‌های کروز ضد ناو با برد 300 کیلومتر؛ و نصر بصیر: یک موشک کروز دریایی) و دو پهپاد ایرانی (کرار 4: یک پهپاد رهگیر؛ و مهاجر 4: برای تصویربرداری هوایی) پرده‌برداری کرده بود.

مرکز امور عمومی اورشلیم در ادامه این اخبار مرتبط با تسلیحات قدرتمند ایران آورده است: آنچه که باید به خاطرش اعلام خطر کرد این است که این بیان‌های تکراری سطح بالای ایران نسبت به تسلیح سازمان تروریستی فلسطین در کرانه باختری، یک تهدید آشکار علیه اسرائیل است.

این اندیشکده صهیونیستی برای داغ کردن جنگ روانی خود و فشار بر فلسطینیان، در انتهای پاراگراف بالا آورده است: این تهدید همچنین علیه مسئولان فلسطینی نیز هست.

مرکز امور عمومی اورشلیم در نوشته است: در زمان حکومت عرفات و بعد از آن،ایران کرارا تلاش کرده تا از طریق سودان و تونل‌های غزه - سینا یا کشتی‌های کارین A، فرانکوپ و ویکتوریا به فلسطینیان تسلیحات برساند. در طول عملیات لبه حفاظتی چند هفته اخیر، نظامیان حماس و جهاد اسلامی فلسطین راکت‌های ساخت ایران (فجر 3 و 5) را به سمت شهروندان اسرائیل پرتاب می‌کردند. و ایرانیان هم خوب می‌دانند که چطور آنان را قادر به تولید هزاران موشک و خمپاره کنند. ایران همچنین این سازمان‌های تروریستی را با اسلحه تک‌تیراندازی اتریشی و ایرانی (HS50 Steyr-Mannlicher) پشتیبانی کرده است. این همان اسلحه‌ای است که توسط حزب‌الله در جنگ دوم لبنان به کار گرفته شد. ایران همچنین حماس و جهاد اسلامی فلسطین را با تکنولوژی پهپاد در طول روزهای آغازین عملیات لبه حفاظتی پشتیبانی کرد.

این اندیشکده صهیونیستی در پایان آورده است: بیانات اخیر ایرانیان اثبات می‌کند که ایران می‌خواهد وارد یک دروان پسا عملیات لبه حفاظتی شده و در آن بماند و به نایبان خود اثبات می‌کند که همچنان رهبری و پشتیبانی تسلیحاتی آنان برای منازعه علیه اسرائیل را به عهده دارد.

[ ۱۳٩۳/٦/٦ ] [ ٥:٠٩ ‎ب.ظ ] [ محمد صادق حلوانی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

یکی از یاران او... انشا ا...
موضوعات وب
امکانات وب